Sự Kiện Chăm Lợn Crazy Tour

Chăm Lợn Crazy Tour là sự kiện tổ chức bởi Vietnam Ultra Trail. Vận động viên đăng kí sẽ chạy 4 vòng, 8 vòng, 12 vòng hoặc 16 vòng cung đường tương ứng từng hệ.
Với hệ Quạ, VĐV chạy theo vòng 6.25KM
Với hệ Trâu, VĐV chạy theo vòng 7.65KM

Contact